Rozeznanie rynku nr RR 02/01/2023- MZ – CUM

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku nr RR 02/01/2023- MZ – CUM dotyczące świadczenia usługi wsparcia psychologicznego dla obywateli Ukrainy – w ramach mechanizmu zakupów interwencyjnych w związku z pomocą dla obywateli Ukrainy uciekających do Polski w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę realizowanego w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektów A: (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej) na podstawie wniosku o dofinansowanie RPMP.09.03.00-12-0005/19.

Add a Comment

Your email address will not be published.