Sądecki Inkubator Ekonomii Społecznej Teraz Aktywnie SIESTA

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus realizuje projekt pn. „Sądecki Inkubator Ekonomii Społecznej Teraz Aktywnie SIESTA”.

logo

Głównym celem projektu jest podniesienie efektywności realizacji misji NGO poprzez systemową poprawę jakości,standardów i zarządzania  w min. 20 podmiotach ES (PES) z terenu województwa małopolskiego w okresie 01.08.2023-31.05.2025 poprzez organizację działań animacyjnych, szkoleniowych, doradztwa, audytów i wdrożeń standardów zarządzania.  

Założony cel główny zrealizowany zostanie dzięki osiągnięciu następujących celów szczegółowych projektu:

  1. podniesienie poziomu wiedzy na temat zarządzania orga.3sekt.oraz standaryzacji procesów związanych z funkcjonowaniem PES a także ich znaczenia dla efektywnej realizacji misji PES,
  2. określenie koniecznych zmian w procesie zarządzania 25 PES, zmian podnoszących jakość zarządzania,
  3. wdrożenie w 5 PES standaryzacji procesów związanych z zarządzaniem PES w wybranych obszarach określonych w wyniku realizacji projektu „Certyfikacja Miarą Jakości Trzeciego Sektora”, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój Dialogu Obywatelskiego” POKL jako kluczowe,
  4. podniesienie poziomu wiedzy z zakresu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych dla skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność statutowa (fundraising, crowd funding) przez osoby zarządzające małopolskimi podmiotami ekonomii społecznej.

Grupę docelową projekt stanowić będą: 30 PES w tym PS i ich przedst. instytucje rynku pracy, pomocy i integracji społecznej mających swoją siedzibę na terenie Małopolski

Wartość dofinansowania: 196 000,00 zł PLN

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUS

Nawojowska 4, 33-300 Nowy Sącz

tel.: 575-122-082

e-mail: biuro.cumulus@gmail.com

www.cumulus.org.pl

PLIKI DO POBRANIA

plakat

Add a Comment

Your email address will not be published.